00:00
00:00
8 سال پیش

آغاز اینجاست

3K
1. دنیا رو فتح کن 02:21
2. عشق زمینی 02:31
3. شاهد درد 03:31
4. جنگل انبوه 03:12
5. انبوه جاودانه ها 04:07
6. تو پنج قاره 02:40
7. آغاز اینجاست 04:29
8. جبهه 02:13
9. آرزوی زیاد 03:38
ریل (بخش اول)

پیشرو

145 6K

آزاد

پیشرو

471 14K

دوران طلایی

پیشرو

73 3K

جهنم ساکت

پیشرو

68 2K