00:00
00:00
6 سال پیش

دوران طلایی

1K
خرید و حمایت
1. اینترو 03:36
2. شاه تهران 02:39
3. قبرستون هیپ هاپ 03:59
4. دور دنیا 03:25
5. اتحاد از راه دور 04:04
6. نمیشه باهات حرف زد 02:51
7. ای کاش 04:39
8. وقتی من مُردم 03:26
9. دنیای ما 03:33
10. سرزمین یخ 04:20
11. راه نجات 04:32
12. دوباره پادشاهم 03:08
13. اوترو 05:57
آغاز اینجاست

پیشرو

16 988

ریل (بخش اول)

پیشرو

76 2K

جهنم ساکت

پیشرو

36 990