00:00
00:00

عدد پنج

ارسال در موضوعانتقادات و پیشنهادات
  • دیوان 3 ماه پیش

    سلام من از تمام تریپ صوراسرافیل خبر دارم و من آن عدد پنج هستم فقط از رضای عزیز تقاضا دارم که کنعان به روی زمین در کدام کشور وجود دارد چون به معنی اوج گرفتن به عرش است فقط عالم روحانی است که کنعان واقعی را میداند و متاسفانه برای دست راستی ها انگلستان به معنی سوقط در تاریکی مطلق است.