00:00
00:00
8 سال پیش

آرزوی زیاد

پیشرو

528
نوجوونی

پیشرو و اوج

12 4K

زندانی

پیشرو و متضاد

8 2K

یادت نیست

پیشرو و اوج

7 765

بازم کلان

پیشرو و هیچکس

12 3K

هو هو چی چی

پیشرو

16 906

اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

11 777

سکوت

پیشرو

13 771