00:00
00:00
8 ماه پیش

از همتون بیزارم

پیشرو

1K
شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

15 1K

کلافگی

پیشرو

8 2K

خدا نزدیک شد

پیشرو

14 945

خورشید نمیخوابه

پیشرو و موری راشل

20 2K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

12 940

سرگذشت

پیشرو و ادیب

16 4K

نامه های خالی

پیشرو و رضایا

5 777

رپر قدیمی

پیشرو

12 869