00:00
00:00
8 ماه پیش

برو جلو

پیشرو و هیچکس

1K
اقیانوس

پیشرو و آوا

12 3K

در آن سو

پیشرو

14 1K

جرقه

پیشرو با اوج و قدر

36 3K

خون اژدها

پیشرو و مهدی روهام

13 1K

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

7 1K

شوک

پیشرو

11 4K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

2 400

نوجوونی

پیشرو و اوج

12 4K