00:00
00:00
6 سال پیش

دوباره پادشاهم

پیشرو و تتلو

1K
رهبر رپ فارسی

پیشرو

2 400

پازل

پیشرو

7 3K

پشت دیوار

پیشرو و اوج

7 763

قلب شیر

پیشرو

13 2K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

9 728

نامه های خالی

پیشرو و رضایا

5 777

جیب بابا

پیشرو و هیچکس

12 2K

دنباله دار

پیشرو

18 3K