00:00
00:00
6 سال پیش

ای کاش

پیشرو

1K
خدا نزدیک شد

پیشرو

14 945

رهبر رپ فارسی

پیشرو

2 400

اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 4K

بازم کلان

پیشرو و هیچکس

12 3K

زمین

پیشرو و دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

13 1K

هو هو چی چی

پیشرو

16 906

دیوونه ۲

پیشرو

13 3K