00:00
00:00
6 سال پیش

سرزمین یخ

پیشرو و عرفان

992
جرقه

پیشرو با اوج و قدر

17 1K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

7 413

ما با همیم

پیشرو و بهرام

8 390

تنهایی

پیشرو و بیگرض

6 3K

توتول

پیشرو

28 247K

سیانور نخور

پیشرو

5 2K

خدا نزدیک شد

پیشرو

7 428

پس لاشخور نباش

پیشرو و اوج و ساتراپ و هیچکس

5 403