00:00
00:00
8 ماه پیش

اینترو

پیشرو

1K
خدا نزدیک شد

پیشرو

14 945

جنگ مغز

پیشرو و فری

8 2K

خورشید نمیخوابه

پیشرو و موری راشل

20 2K

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

14 6K

زمین

پیشرو و دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

13 1K

سکوت

پیشرو

13 771

رهبر رپ فارسی

پیشرو

2 400

اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K