00:00
00:00
5 سال پیش

مغز رپ

پیشرو

2K
تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

3 507

شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

8 435

سیانور نخور

پیشرو

5 2K

میتونی

فرید و پیشرو

7 504

ما با همیم

پیشرو و بهرام

8 390

نوجوونی

پیشرو و اوج

8 3K

خدا نزدیک شد

پیشرو

7 428

در آن سو

پیشرو

5 459