00:00
00:00
1 سال پیش

شهر من

پیشرو

80K
اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K

عقربه

پیشرو و تی دی و پلاس

18 50K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

2 400

۴۲۰

پیشرو

10 956

تنهایی

پیشرو و بیگرض

10 4K

کلمه عبور

پیشرو و صادق و اوج و حصین

20 2K

فریبندگی

پیشرو

12 2K

رنگ یاقوت

پیشرو و صفریک بند

14 899