00:00
00:00
2 سال پیش

بازی رپ

پیشرو و اوج

3K
سرگذشت

پیشرو و ادیب

5 3K

جرقه

پیشرو با اوج و قدر

17 1K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

0 199

تنهایی

پیشرو و بیگرض

6 3K

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

4 5K

کلافگی

پیشرو

6 2K

پازل

پیشرو

5 2K

سفری بی انتها

پیشرو و امزیپر

9 2K