00:00
00:00
3 سال پیش

سرگذشت

پیشرو و ادیب

4K
شوک

پیشرو

11 4K

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

6 4K

بمب

پیشرو و اوج

10 5K

سیانور نخور

پیشرو

24 2K

پاشو پاشو

پیشرو و اوج

11 2K

حس امنیت

پیشرو و بیگرض

9 2K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

12 940

مغز رپ

پیشرو

11 3K