00:00
00:00
8 سال پیش

شاهد درد

پیشرو

410
خدا نزدیک شد

پیشرو

14 945

رهبر رپ فارسی

پیشرو

2 400

پاشو پاشو

پیشرو و اوج

11 2K

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

14 6K

حس امنیت

پیشرو و بیگرض

9 2K

توتول

پیشرو

43 249K

سکوت

پیشرو

13 771

جهنمی

تاج و پیشرو

8 1K