00:00
00:00
8 سال پیش

تو پنج قاره

پیشرو و ساتراپ و قائم و قدر

186
مغز رپ

پیشرو

7 2K

اقیانوس

پیشرو و آوا

6 2K

شوک

پیشرو

7 3K

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

3 507

رپر قدیمی

پیشرو

3 360

میتونی

فرید و پیشرو

7 504

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

10 4K

دنباله دار

پیشرو

15 2K