00:00
00:00
1 سال پیش

اُم

پیشرو و اوج

30K
رپر قدیمی

پیشرو

13 1K

نیلوفر آبی

پیشرو و میثم

9 3K

جرقه

پیشرو با اوج و قدر

40 3K

پشت دیوار

پیشرو و اوج

7 1K

دیوونه ۲

پیشرو

15 3K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 5K

مغز رپ

پیشرو

13 3K

در آن سو

پیشرو

17 1K