00:00
00:00
3 سال پیش

آواتار

پیشرو

10K
سفری بی انتها

پیشرو و امزیپر

15 3K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

10 1K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 5K

جنگ مغز

پیشرو و فری

9 2K

شوک

پیشرو

14 4K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

8 797

باور

پیشرو و آوا

18 2K

جرقه

پیشرو با اوج و قدر

40 4K