00:00
00:00
11 ماه پیش

از همتون بیزارم

پیشرو

1K
پازل

پیشرو

10 3K

توتول

پیشرو

59 250K

فانوس

پیشرو

19 4K

زندانی

پیشرو و متضاد

9 2K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

6 684

سیانور نخور

پیشرو

26 3K

رپر قدیمی

پیشرو

13 1K

قلب شیر

پیشرو

14 3K