00:00
00:00
3 ماه پیش

از همتون بیزارم

پیشرو

769
اُم

پیشرو و اوج

11 28K

بمب

پیشرو و اوج

5 4K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

4 163

باور

پیشرو و آوا

5 157

سرگذشت

پیشرو و ادیب

4 3K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

4 180

اشتباه محض

پیشرو و فرید

3 1K

حس امنیت

پیشرو و بیگرض

3 1K