00:00
00:00
4 سال پیش

از نو

پیشرو و آوا و اوج

888
نفس آروم

پیشرو و اوج و دلاور

12 2K

سکوت

پیشرو

13 940

ما با همیم

پیشرو و بهرام

14 948

جنگ مغز

پیشرو و فری

9 2K

بمب

پیشرو و اوج

11 5K

شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

17 1K

قلب شیر

پیشرو

13 3K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

5 558