00:00
00:00
1 سال پیش

آزاد

پیشرو

32K
مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

3 152

مغز رپ

پیشرو

4 2K

پاشو پاشو

پیشرو و اوج

4 1K

سرگذشت

پیشرو و ادیب

4 3K

اقیانوس

پیشرو و آوا

5 2K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

4 180

جهنمی

تاج و پیشرو

0 242

فریبندگی

پیشرو

4 1K