00:00
00:00
5 سال پیش

باور

پیشرو و آوا

1K
کلمه عبور

پیشرو و صادق و اوج و حصین

21 3K

سیانور نخور

پیشرو

26 3K

رپر قدیمی

پیشرو

13 1K

فانوس

پیشرو

19 4K

زندانی

پیشرو و متضاد

9 2K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 5K

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

13 1K

چاقال نامه

پیشرو

23 4K