00:00
00:00
3 سال پیش

بمب

پیشرو و اوج

4K
توتول

پیشرو

12 247K

خون اژدها

پیشرو و مهدی روهام

4 301

خدا نزدیک شد

پیشرو

4 188

زمین

پیشرو و دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

2 229

لوبیای سحرآمیز

پیشرو

3 1K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

4 163

سیانور نخور

پیشرو

1 2K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

0 122