00:00
00:00
4 سال پیش

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

5K
هو هو چی چی

پیشرو

18 1K

نفس آروم

پیشرو و اوج و دلاور

12 2K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

16 1K

مغز رپ

پیشرو

13 3K

در آن سو

پیشرو

17 1K

خون اژدها

پیشرو و مهدی روهام

15 2K

شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

17 2K

چاقال نامه

پیشرو

23 4K