00:00
00:00
3 سال پیش

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

4K
رهبر رپ فارسی

پیشرو

0 123

تنهایی

پیشرو و بیگرض

5 3K

۷

پیشرو

53 1K

باید عوض شم

پیشرو

6 137

حس امنیت

پیشرو و بیگرض

3 1K

اُم

پیشرو و اوج

11 28K

۴۲۰

پیشرو

3 172

زندانی

پیشرو و متضاد

4 868