00:00
00:00
4 سال پیش

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

5K
رپر قدیمی

پیشرو

13 1K

زندانی

پیشرو و متضاد

9 2K

بازم کلان

پیشرو و هیچکس

16 3K

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

13 1K

میتونی

فرید و پیشرو

22 2K

رنگ یاقوت

پیشرو و صفریک بند

17 1K

دنباله دار

پیشرو

22 4K

مغز رپ

پیشرو

15 4K