00:00
00:00
3 سال پیش

دندون ببر

پیشرو

3K
پشت دیوار

پیشرو و اوج

5 488

مغز رپ

پیشرو

7 3K

چاقال نامه

پیشرو

15 3K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

5 438

داش شایان

پیشرو و آسفالت

4 424

سرگذشت

پیشرو و ادیب

5 3K

دیوونه ۲

پیشرو

6 3K

جهنمی

تاج و پیشرو

5 680