00:00
00:00
3 سال پیش

دندون ببر

پیشرو

3K
تنهایی

پیشرو و بیگرض

13 4K

مغز رپ

پیشرو

13 3K

خدا نزدیک شد

پیشرو

14 1K

پس لاشخور نباش

پیشرو و اوج و ساتراپ و هیچکس

12 1K

اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K

جرقه

پیشرو با اوج و قدر

38 3K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

14 1K

رپر قدیمی

پیشرو

13 1K