00:00
00:00
6 ماه پیش

دیوونه

پیشرو و هیچکس

920
رهبر رپ فارسی

پیشرو

0 266

خون اژدها

پیشرو و مهدی روهام

8 770

پازل

پیشرو

6 2K

مغز رپ

پیشرو

7 3K

شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

10 604

شوک

پیشرو

8 3K

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

4 4K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

10 4K