00:00
00:00
5 سال پیش

دیوونه ۲

پیشرو

4K
تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

7 1K

میتونی

فرید و پیشرو

20 2K

سکوت

پیشرو

15 1K

جنگ مغز

پیشرو و فری

9 2K

سایفری

پیشرو و اوج و آوا و قدر

6 5K

گرگ

پیشرو با حصین و تتلو

19 1K

مغز رپ

پیشرو

13 3K

خدا نزدیک شد

پیشرو

15 1K