00:00
00:00
8 سال پیش

دنیا رو فتح کن

پیشرو

680
نامه های خالی

پیشرو و رضایا

6 934

سیانور نخور

پیشرو

24 3K

مغز رپ

پیشرو

13 3K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

5 558

میتونی

فرید و پیشرو

17 1K

توتول

پیشرو

50 249K

جیب بابا

پیشرو و هیچکس

13 2K

زمین

پیشرو و دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

16 1K