00:00
00:00
6 سال پیش

دنیای ما

پیشرو

2K
کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 5K

چاقال نامه

پیشرو

23 4K

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

13 1K

۴۲۰

پیشرو

12 1K

پس لاشخور نباش

پیشرو و اوج و ساتراپ و هیچکس

14 1K

یادت نیست

پیشرو و اوج

7 1K

نامه های خالی

پیشرو و رضایا

7 1K

مغز رپ

پیشرو

15 4K