00:00
00:00
6 سال پیش

اتحاد از راه دور

پیشرو و تهی

1K
شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

16 1K

رپر قدیمی

پیشرو

13 1K

پشت دیوار

پیشرو و اوج

7 1K

در آن سو

پیشرو

17 1K

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

7 1K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 5K

خدا نزدیک شد

پیشرو

15 1K

فانوس

پیشرو

19 4K