00:00
00:00
6 سال پیش

اینترو

پیشرو (و منوچهر والی زاده)

2K
رنگ یاقوت

پیشرو و صفریک بند

16 1K

زمین

پیشرو و دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

16 2K

سکوت

پیشرو

15 1K

خدا نزدیک شد

پیشرو

15 1K

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

13 1K

بمب

پیشرو و اوج

12 5K

باور

پیشرو و آوا

18 1K

فانوس

پیشرو

19 4K