00:00
00:00
6 سال پیش

نمیشه باهات حرف زد

پیشرو و تتلو

1K
مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

6 474

پشت دیوار

پیشرو و اوج

5 488

ردپا

پیشرو و توقیف

5 1K

قلب شیر

پیشرو

7 2K

چاقال نامه

پیشرو

15 3K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

5 437

رپر قدیمی

پیشرو

6 507

نوجوونی

پیشرو و اوج

8 3K