00:00
00:00
6 سال پیش

راه نجات

پیشرو و سوگند

1K
عقربه

پیشرو و تی دی و پلاس

14 49K

۴۲۰

پیشرو

7 574

پشت دیوار

پیشرو و اوج

5 488

جیب بابا

پیشرو و هیچکس

8 1K

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

5 5K

باید عوض شم

پیشرو

10 470

رهبر رپ فارسی

پیشرو

0 268

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

10 562