00:00
00:00
6 سال پیش

وقتی من مُردم

پیشرو

1K
پازل

پیشرو

6 2K

بمب

پیشرو و اوج

9 4K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

0 268

میتونی

فرید و پیشرو

7 686

سرگذشت

پیشرو و ادیب

5 3K

در آن سو

پیشرو

7 618

پشت دیوار

پیشرو و اوج

5 488

سفری بی انتها

پیشرو و امزیپر

11 2K