00:00
00:00
6 سال پیش

وقتی من مُردم

پیشرو

2K
بمب

پیشرو و اوج

12 5K

رپر قدیمی

پیشرو

13 1K

سفری بی انتها

پیشرو و امزیپر

15 3K

پشت دیوار

پیشرو و اوج

7 1K

در آن سو

پیشرو

17 1K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 5K

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

19 6K

عقربه

پیشرو و تی دی و پلاس

23 51K