00:00
00:00
8 سال پیش

عشق زمینی

پیشرو و کاوه

459
در آن سو

پیشرو

14 1K

زندانی

پیشرو و متضاد

8 2K

میتونی

فرید و پیشرو

12 1K

اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K

سیانور نخور

پیشرو

24 2K

کلمه عبور

پیشرو و صادق و اوج و حصین

20 2K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

8 725

رپر قدیمی

پیشرو

12 865

Whoops, looks like something went wrong.