00:00
00:00
3 سال پیش

قلب شیر

پیشرو

2K
از نو

پیشرو و آوا و اوج

5 437

نامه های خالی

پیشرو و رضایا

1 493

عقربه

پیشرو و تی دی و پلاس

14 49K

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

6 473

چاقال نامه

پیشرو

15 3K

باید عوض شم

پیشرو

10 470

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

5 5K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

0 268