00:00
00:00
3 سال پیش

قلب شیر

پیشرو

2K
باید عوض شم

پیشرو

6 137

مغز رپ

پیشرو

4 2K

زندانی

پیشرو و متضاد

4 868

فانوس

پیشرو

7 3K

خورشید نمیخوابه

پیشرو و موری راشل

7 2K

سیانور نخور (جدید)

پیشرو

1 7K

جیب بابا

پیشرو و هیچکس

4 873

اقیانوس

پیشرو و آوا

5 2K