00:00
00:00
3 سال پیش

قلب شیر

پیشرو

2K
نیلوفر آبی

پیشرو و میثم

7 2K

سکوت

پیشرو

13 766

داش شایان

پیشرو و آسفالت

6 708

سرگذشت

پیشرو و ادیب

16 4K

تنهایی

پیشرو و بیگرض

10 4K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

2 394

باید عوض شم

پیشرو

13 880

شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

15 1K