00:00
00:00
4 سال پیش

گرگ

پیشرو با حصین و تتلو

1K
جنگ و بیزنس

پیشرو

19 2K

زندانی

پیشرو و متضاد

9 2K

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

19 6K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

8 797

یادت نیست

پیشرو و اوج

7 1K

فریبندگی

پیشرو

14 3K

رنگ یاقوت

پیشرو و صفریک بند

17 1K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

18 1K