00:00
00:00
5 سال پیش

حس امنیت

پیشرو و بیگرض

2K
رهبر رپ فارسی

پیشرو

6 684

نوجوونی

پیشرو و اوج

13 4K

جنگ و بیزنس

پیشرو

19 2K

توتول

پیشرو

59 250K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 5K

۴۲۰

پیشرو

11 1K

پشت دیوار

پیشرو و اوج

7 1K

باید عوض شم

پیشرو

14 1K