00:00
00:00
4 سال پیش

حس امنیت

پیشرو و بیگرض

1K
باید عوض شم

پیشرو

6 137

ما با همیم

پیشرو و بهرام

6 196

زندانی

پیشرو و متضاد

4 868

پشت دیوار

پیشرو و اوج

1 189

رپر قدیمی

پیشرو

0 159

اُم

پیشرو و اوج

11 28K

باور

پیشرو و آوا

5 158

مغز رپ

پیشرو

4 2K