00:00
00:00
9 ماه پیش

اینترو

پیشرو

1K
کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 4K

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

16 6K

کلافگی

پیشرو

8 2K

سرگذشت

پیشرو و ادیب

16 4K

میتونی

فرید و پیشرو

16 1K

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

7 1K

نیلوفر آبی

پیشرو و میثم

8 2K

مغز رپ

پیشرو

13 3K