00:00
00:00
11 ماه پیش

جهنم ساکت

پیشرو

1K
نامه های خالی

پیشرو و رضایا

7 1K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 5K

مغز رپ

پیشرو

13 3K

پاشو پاشو

پیشرو و اوج

13 3K

باور

پیشرو و آوا

18 1K

توتول

پیشرو

59 250K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

10 1K

چه خبر از بهشت؟

پیشرو

19 6K