00:00
00:00
5 سال پیش

جنگ مغز

پیشرو و فری

2K
توتول

پیشرو

59 250K

رنگ یاقوت

پیشرو و صفریک بند

16 1K

جنگ و بیزنس

پیشرو

19 2K

میتونی

فرید و پیشرو

20 2K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

6 682

زمین

پیشرو و دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

16 2K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

16 1K

مغز رپ

پیشرو

13 3K