00:00
00:00
11 سال پیش

جیب بابا

پیشرو و هیچکس

2K
نفس آروم

پیشرو و اوج و دلاور

12 2K

باید عوض شم

پیشرو

13 1K

سکوت

پیشرو

13 940

شوک

پیشرو

13 4K

فریبندگی

پیشرو

12 3K

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

7 1K

خدا نزدیک شد

پیشرو

15 1K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 5K