00:00
00:00
4 سال پیش

خدا نزدیک شد

پیشرو

189
شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

4 180

توتول

پیشرو

12 247K

سیانور نخور

پیشرو

1 2K

باور

پیشرو و آوا

5 158

مغز رپ

پیشرو

4 2K

پازل

پیشرو

3 2K

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

7 4K

رنگ یاقوت

پیشرو و صفریک بند

7 212