00:00
00:00
10 سال پیش

ما با همیم

پیشرو و بهرام

526
حس امنیت

پیشرو و بیگرض

5 2K

رنگ یاقوت

پیشرو و صفریک بند

12 594

پشت دیوار

پیشرو و اوج

5 488

چاقال نامه

پیشرو

15 3K

نوجوونی

پیشرو و اوج

8 3K

شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

10 613

نامه های خالی

پیشرو و رضایا

1 493

کلمه عبور

پیشرو و صادق و اوج و حصین

14 2K

Hadi

یکی از بهترین اهنگایی رپفارسی💎💎👑👑

2 ماه پیش
  • پاسخ