00:00
00:00
10 سال پیش

ما با همیم

پیشرو و بهرام

1K
ردپا

پیشرو و توقیف

11 2K

خون اژدها

پیشرو و مهدی روهام

15 2K

یادت نیست

پیشرو و اوج

7 1K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

16 1K

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

7 1K

سکوت

پیشرو

15 1K

سیانور نخور

پیشرو

26 3K

میتونی

فرید و پیشرو

20 2K

Hadi

یکی از بهترین اهنگایی رپفارسی💎💎👑👑

8 ماه پیش
  • پاسخ