00:00
00:00
5 سال پیش

مغز رپ

پیشرو

3K
هو هو چی چی

پیشرو

12 541

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

3 700

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

6 473

گرگ

پیشرو با حصین و تتلو

13 511

عقربه

پیشرو و تی دی و پلاس

14 49K

داش شایان

پیشرو و آسفالت

4 423

دنباله دار

پیشرو

17 2K

جنگ مغز

پیشرو و فری

5 2K