00:00
00:00
5 سال پیش

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

474
داش شایان

پیشرو و آسفالت

4 423

سکوت

پیشرو

8 486

اشتباه محض

پیشرو و فرید

6 1K

سیانور نخور

پیشرو

5 2K

سرگذشت

پیشرو و ادیب

5 3K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

0 268

پشت دیوار

پیشرو و اوج

5 488

فانوس

پیشرو

13 3K