00:00
00:00
5 سال پیش

مشکلی نیست

پیشرو و آوا و اوج

1K
دیوونه ۲

پیشرو

15 4K

هو هو چی چی

پیشرو

19 1K

کلافگی

پیشرو

8 3K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

8 798

جهنمی

تاج و پیشرو

9 1K

پشت دیوار

پیشرو و اوج

7 1K

جنگ مغز

پیشرو و فری

9 2K

فریبندگی

پیشرو

14 3K