00:00
00:00
8 سال پیش

پشت دیوار

پیشرو و اوج

1K
رپر قدیمی

پیشرو

13 1K

خدا نزدیک شد

پیشرو

15 1K

سفری بی انتها

پیشرو و امزیپر

15 3K

کلافگی

پیشرو

8 3K

تنهایی

پیشرو و بیگرض

13 4K

خورشید نمیخوابه

پیشرو و موری راشل

23 3K

زندانی

پیشرو و متضاد

9 2K

میتونی

فرید و پیشرو

20 2K