00:00
00:00
1 سال پیش

پازل

پیشرو

2K
سیانور نخور

پیشرو

5 2K

قلب شیر

پیشرو

7 2K

اشتباه محض

پیشرو و فرید

6 1K

زندانی

پیشرو و متضاد

6 1K

جنگ مغز

پیشرو و فری

5 2K

توتول

پیشرو

34 248K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

0 268

در آن سو

پیشرو

7 620