00:00
00:00
1 سال پیش

پازل

پیشرو

3K
قلب شیر

پیشرو

15 3K

بمب

پیشرو و اوج

12 5K

رهبر رپ فارسی

پیشرو

8 797

کما

پیشرو و آوا و فلاکت و اوج

13 5K

گرگ

پیشرو با حصین و تتلو

20 1K

جیب بابا

پیشرو و هیچکس

17 2K

رنگ یاقوت

پیشرو و صفریک بند

17 1K

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

8 2K