00:00
00:00
7 سال پیش

رهبر رپ فارسی

پیشرو

558
قلب شیر

پیشرو

13 3K

پاشو پاشو

پیشرو و اوج

11 2K

باور

پیشرو و آوا

18 1K

شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

17 1K

ردپا

پیشرو و توقیف

10 2K

کلمه عبور

پیشرو و صادق و اوج و حصین

20 3K

خورشید نمیخوابه

پیشرو و موری راشل

21 3K

در آن سو

پیشرو

14 1K