00:00
00:00
8 سال پیش

رهبر رپ فارسی

پیشرو

798
میتونی

فرید و پیشرو

22 2K

خورشید نمیخوابه

پیشرو و موری راشل

24 3K

داش شایان

پیشرو و آسفالت

7 1K

باور

پیشرو و آوا

18 2K

در آن سو

پیشرو

18 2K

شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

18 1K

چاقال نامه

پیشرو

23 4K

اشتباه محض

پیشرو و فرید

7 2K