00:00
00:00
7 سال پیش

رهبر رپ فارسی

پیشرو

268
شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

10 612

تو یعنی

فرید و پیشرو و سین

3 700

چاقال نامه

پیشرو

15 3K

باور

پیشرو و آوا

10 536

جیب بابا

پیشرو و هیچکس

8 1K

جرقه

پیشرو با اوج و قدر

21 2K

تنهایی

پیشرو و بیگرض

9 3K

فانوس

پیشرو

13 3K