00:00
00:00
3 سال پیش

بازی رپ

پیشرو و اوج

3K
شیرا رو زمینن

پیشرو و اوج

14 1K

از نو

پیشرو و آوا و اوج

9 880

پشت دیوار

پیشرو و اوج

7 923

خدا نزدیک شد

پیشرو

14 1K

۴۲۰

پیشرو

11 1K

شوگر ددی

پیشرو و آسفالت

17 1K

ردپا

پیشرو و توقیف

10 2K

سرگذشت

پیشرو و ادیب

16 4K